Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (z późn. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby kierującej pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej za wyrządzenie szkody.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego. Za szkody spowodowane w tych państwach zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona dla terytorium RP.

Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do właścicieli i kierowców pojazdów mechanicznych przed ich rejestracją, zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów historycznych od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu na drogi publiczne.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uważa się za spełniony, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy albo odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż minimalna suma gwarancyjna ustalona dla tego ubezpieczenia.
 
Suma gwarancyjna ustalana jest w złotych, ale nie może być niższa niż równowartość:

  • w przypadku szkód na osobie - 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 300.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wysokość odszkodowania ustalana jest w granicach odpowiedzialności cywilnej za daną szkodę, przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.