Dla Ciebie
Dla Firmy
Infolinia: 22 327 60 60

Likwidacja Szkód

Utrata wartości handlowej pojazdu

Informacja dotycząca roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r. (sygnatura III CZP 77/01): „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy miedzy wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.”

Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, w związku ze szkodą w tym pojeździe.

Każde zgłoszone przez poszkodowanego roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej jest rozpatrywane przez TUZ TUW indywidualnie.

Celem roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu jest ustalenie ewentualnej straty za szkodę w pojeździe i jej wysokości tak, aby odszkodowanie ubezpieczeniowe jak najpełniej rekompensowało uszczerbek majątkowy powstały w związku ze szkodą w pojeździe. Wysokość takiego odszkodowania jest ustalana z uwzględnieniem m.in. rozmiaru i rodzaju uszkodzeń pojazdu, jego stanu technicznego przez wypadkiem oraz jakości wykonanej naprawy pojazdu.

Starając się więc o realizację takiego roszczenia należy je zgłosić do TUZ TUW, który dokona stosownych ustaleń w zakresie wystąpienia ewentualnej utraty wartości handlowej pojazdu i określi wysokości należnego z tego tytułu odszkodowania.

Nie każda jednak naprawa powypadkowa pojazdu obniża jego wartość handlową. W związku z taką naprawą wartość handlowa pojazdu w niektórych przypadkach może wzrosnąć.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11), w przypadku gdy naprawa powypadkowa pojazdu prowadziłaby do wzrostu wartości rynkowej pojazdu, odszkodowanie obejmujące celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu, może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.